رشته‌های دانشگاه ازاد اسلامی واحد قوچان

1- دکتری تخصصی:

ردیف

کد رشته

رشته

کد مجموعه

مجموعه

1

20565

جامعه شناسی - جامعه شناسی اقتصادی و توسعه

2125

علوم اجتماعی

2

30314

شیمی -شیمی آلی

2212

شیمی- شیمی آلی

3

40201

مهندسی شیمی

2360

مهندسی شیمی

4

50418

علوم و مهندسی صنایع غذایی - زیست فناوری مواد غذایی

2412

علوم و مهندسی صنایع غذایی

5

50426

علوم و مهندسی صنایع غذایی - شیمی مواد غذایی

2412

علوم و مهندسی صنایع غذایی

6

50415

علوم و مهندسی صنایع غذایی - صنایع غذایی

2412

علوم و مهندسی صنایع غذایی

7

50417

علوم و مهندسی صنایع غذایی - فناوری مواد غذایی

2412

علوم و مهندسی صنایع غذایی


 
 

2- کارشناسی ارشد:

ردیف کد رشته عنوان رشته کد مجموعه عنوان مجموعه
1 50418 علوم و مهندسی صنایع غذایی - زیست فناوری مواد غذایی 1313 علوم و مهندسی صنایع غذایی
2 50426 علوم و مهندسی صنایع غذایی - شیمی مواد غذایی 1313 علوم و مهندسی صنایع غذایی
3 50417 علوم و مهندسی صنایع غذایی - فناوری مواد غذایی 1313 علوم و مهندسی صنایع غذایی
4 30313 شیمی -شیمی فیزیک 1203 مجموعه شیمی
5 30312 شیمی -شیمی معدنی 1203 مجموعه شیمی
6 30310 شیمی -شیمی کاربردی 1203 مجموعه شیمی
7 30311 شیمی -شیمی تجزیه 1203 مجموعه شیمی
8 40216 مهندسی شیمی - بیوتکنولوژی 1285 مهندسی شیمی ـ بیوتکنولوژی و داروسازی
9 40025 مهندسی شیمی - فرآوری و انتقال گاز 1257 مجموعه مهندسی شیمی
10 40020 مهندسی شیمی - ترموسینتیک و کاتالیست 1257 مجموعه مهندسی شیمی
11 40214 مهندسی شیمی - صنایع غذایی 1257 مجموعه مهندسی شیمی
12 41044 مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز 1277 مجموعه مهندسی کامپیوتر
13 40664 مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی 1267 مجموعه مهندسی مکانیک
14 20312 آموزش زبان انگلیسی 1121 مجموعه زبان انگلیسی
15 20739 روان شناسی عمومی 1133 مجموعه روان‌شناسی
16 20101 زبان وادبیات فارسی 1101 زبان و ادبیات فارسی
17 20115 زبان و ادبیات فارسی - ادبیات پایداری 1101 زبان و ادبیات فارسی
18 21615 مشاوره - مشاوره توانبخشی 1143 مشاوره
19 21611 مشاوره - مشاوره خانواده 1143 مشاوره
20 21614 مشاوره - مشاوره شغلی 1143 مشاوره
21 21609 مشاوره ـ مشاوره مدرسه 1143 مشاوره
22 20517 علوم ارتباطات اجتماعی 1138 مجموعه علوم ارتباطات اجتماعی
23 20315 مترجمی زبان انگلیسی 1121 مجموعه زبان انگلیسی
24 30338 شیمی - شیمی دارویی 1203 مجموعه شیمی
25 20505 جامعه شناسی 1108 مجموعه علوم اجتماعی
26 40300 مهندسی صنایع - مهندسی مالی 1259 مهندسی صنایع
27 50415 علوم و مهندسی صنایع غذایی - صنایع غذایی 1313 علوم و مهندسی صنایع غذایی

 

 

3- کارشناسی پیوسته (با آزمون سراسری):

ردیف کد رشته رشته مقطع کد محل دانشگاهی محل دانشگاهی جنسیت
1 10401 پرستاری کارشناسی پیوسته 206 واحد قوچان زن و مرد
2 10402 مامایی کارشناسی پیوسته 206 واحد قوچان زن 

 

 

4-کارشناسی پیوسته:

 

ردیف

کد رشته

رشته

مقطع

کد محل دانشگاهی

محل دانشگاهی

جنسیت

نظام آموزشی

 

1

50422

علوم و مهندسی صنایع غذایی

کارشناسی پیوسته

206

واحد قوچان

زن و مرد

تمام وقت

 

2

30343

شیمی کاربردی

کارشناسی پیوسته

206

واحد قوچان

زن و مرد

تمام وقت

 

3

30349

شیمی محض

کارشناسی پیوسته

206

واحد قوچان

زن و مرد

تمام وقت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

20311

زبان و ادبیات انگلیسی

کارشناسی پیوسته

206

واحد قوچان

زن و مرد

تمام وقت

 

5

20315

مترجمی زبان انگلیسی

کارشناسی پیوسته

206

واحد قوچان

زن و مرد

تمام وقت

 

6

20312

آموزش زبان انگلیسی

کارشناسی پیوسته

206

واحد قوچان

زن و مرد

تمام وقت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

40106

مهندسی پزشکی

کارشناسی پیوسته

206

واحد قوچان

زن و مرد

تمام وقت

 

8

40201

مهندسی شیمی

کارشناسی پیوسته

206

واحد قوچان

زن و مرد

تمام وقت

 

9

40234

مهندسی نفت

کارشناسی پیوسته

206

واحد قوچان

زن و مرد

تمام وقت

 

10

41054

مهندسی کامپیوتر

کارشناسی پیوسته

206

واحد قوچان

زن و مرد

تمام وقت

 

11

40675

مهندسی مکانیک

کارشناسی پیوسته

206

واحد قوچان

زن و مرد

تمام وقت

 

12

40310

مهندسی صنایع

کارشناسی پیوسته

206

واحد قوچان

زن و مرد

تمام وقت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 13

21207 

مدیریت  بازرگانی 

کارشناسی پیوسته

206

واحد قوچان

زن و مرد

تمام وقت

 

14

20803

حقوق

کارشناسی پیوسته

206

واحد قوچان

زن و مرد

تمام وقت

 

15

20612

علوم تربیتی

کارشناسی پیوسته

206

واحد قوچان

زن و مرد

تمام وقت

 

16

21602

مشاوره

کارشناسی پیوسته

206

واحد قوچان

زن و مرد

تمام وقت

 

17

20735

روان شناسی

کارشناسی پیوسته

206

واحد قوچان

زن و مرد

تمام وقت

 

18

21475

علوم ورزشی

کارشناسی پیوسته

206

واحد قوچان

زن و مرد

تمام وقت

 

19

20510

مردم شناسی

کارشناسی پیوسته

206

واحد قوچان

زن و مرد

تمام وقت

 

20

20505

جامعه شناسی

کارشناسی پیوسته

206

واحد قوچان

زن و مرد

تمام وقت

 

21

20573

برنامه ریزی اجتماعی و تعاون

کارشناسی پیوسته

206

واحد قوچان

زن و مرد

تمام وقت

 

22

20511

مددکاری اجتماعی

کارشناسی پیوسته

206

واحد قوچان

زن و مرد

تمام وقت

 

23

21301

حسابداری

کارشناسی پیوسته

206

واحد قوچان

زن و مرد

تمام وقت

 

24

20315

مترجمی زبان انگلیسی

کارشناسی پیوسته

206

واحد قوچان

زن و مرد

پاره وقت

 

25

20735

روان شناسی

کارشناسی پیوسته

206

واحد قوچان

زن و مرد

پاره وقت

 

26

30343

شیمی کاربردی

کارشناسی پیوسته

206

واحد قوچان

زن و مرد

پاره وقت

 

27

40201

مهندسی شیمی

کارشناسی پیوسته

206

واحد قوچان

زن و مرد

پاره وقت

 

28

41054

مهندسی کامپیوتر

کارشناسی پیوسته

206

واحد قوچان

زن و مرد

پاره وقت

 

29

50422

علوم و مهندسی صنایع غذایی

کارشناسی پیوسته

206

واحد قوچان

زن و مرد

پاره وقت

 

 1

50266

مهندسی ماشین‌های صنایع غذایی

کارشناسی پیوسته

206

واحد قوچان

زن و مرد

تمام وقت

تفاهم با واحد مشهد

 2

21211

مدیریت صنعتی

کارشناسی پیوسته

111

واحد مشهد

زن و مرد

تمام وقت

تفاهم با واحد مشهد

 3

21245

مدیریت مالی

کارشناسی پیوسته

111

واحد مشهد

زن و مرد

تمام وقت

تفاهم با واحد مشهد

 4

21207

مدیریت بازرگانی

کارشناسی پیوسته

111

واحد مشهد

زن و مرد

تمام وقت

تفاهم با واحد مشهد

 5

21230

مدیریت امور بانکی

کارشناسی پیوسته

111

واحد مشهد

زن و مرد

تمام وقت

تفاهم با واحد مشهد

 6

21592

گردشگری

کارشناسی پیوسته

111

واحد مشهد

زن و مرد

تمام وقت

تفاهم با واحد مشهد

 7

30231

فیزیک مهندسی

کارشناسی پیوسته

111

واحد مشهد

زن و مرد

تمام وقت

تفاهم با واحد مشهد

 8

41301

مهندسی انرژی

کارشناسی پیوسته

111

واحد مشهد

زن و مرد

تمام وقت

تفاهم با واحد مشهد

 9

60205

مهندسی شهرسازی

کارشناسی پیوسته

111

واحد مشهد

زن و مرد

تمام وقت

تفاهم با واحد مشهد

 

 

 
 

5-کارشناسی ناپیوسته

ردیف

کد رشته

رشته

مقطع

کد محل دانشگاهی

1

50401

مهندسی کشاورزی - علوم و صنایع غذایی

کارشناسی نا پیوسته

206

2

41426

مهندسی فناوری صنایع شیمیایی

کارشناسی نا پیوسته

206

3

41430

مهندسی فناوری مکانیک خودرو

کارشناسی نا پیوسته

206

4

20312

آموزش زبان انگلیسی

کارشناسی نا پیوسته

206

5

20627

آموزش و پرورش ابتدایی

کارشناسی نا پیوسته

206

6

21403

تربیت بدنی و علوم ورزشی-مدیریت و برنامه ریزی تربیت بدنی

کارشناسی نا پیوسته

206

7

41433

مهندسی فناوری مکانیک - ماشین افزار

کارشناسی نا پیوسته

206

8

41061

مهندسی نرم افزار کامپیوتر

کارشناسی نا پیوسته

206

9

40323

ایمنی صنعتی و محیط کار

کارشناسی نا پیوسته

206

10

21492

کارشناسی حرفه ای تغذیه ورزشی

کارشناسی نا پیوسته

تفاهم با واحد مشهد

11

21413

تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشی

کارشناسی نا پیوسته

تفاهم با واحد مشهد

12

41414

مهندسی فناوری مکانیک - تاسیسات حرارتی و برودتی

کارشناسی نا پیوسته

تفاهم با واحد مشهد

13

41439

مهندسی فناوری ساخت و تولید - قالبسازی

کارشناسی نا پیوسته

تفاهم با واحد مشهد

14

41432

مهندسی فناوری جوش

کارشناسی نا پیوسته

تفاهم با واحد مشهد

15

41421

مهندسی تکنولوژی برق - قدرت

کارشناسی نا پیوسته

تفاهم با واحد مشهد

16

21301

حسابداری

کارشناسی نا پیوسته

تفاهم با واحد مشهد

17

50679

تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطر

کارشناسی نا پیوسته

تفاهم با واحد مشهد

18

60206

معماری

کارشناسی نا پیوسته

تفاهم با واحد مشهد

19

70402

مهندسی اجرایی عمران

کارشناسی نا پیوسته

تفاهم با واحد مشهد

20

60205

مهندسی شهرسازی

کارشناسی نا پیوسته

تفاهم با واحد مشهد

21

50307

مهندسی تولیدات دامی

کارشناسی نا پیوسته

تفاهم با واحد مشهد

22

21210

مدیریت دولتی

کارشناسی نا پیوسته

تفاهم با واحد مشهد

23

60125

هنرهای تجسمی ـ نقاشی

کارشناسی نا پیوسته

تفاهم با واحد مشهد


 
 

6- کاردانی پیوسته

ردیف کد رشته رشته مقطع کد محل دانشگاهی محل دانشگاهی
1 40680 مکانیک خودرو کاردانی پیوسته 206 واحد قوچان

 

 

7-کاردانی ناپیوسته

ردیف کد رشته رشته مقطع کد محل دانشگاهی محل دانشگاهی
1 50444 کاردانی تکنولوژی مواد غذایی کاردانی نا پیوسته 206 واحد قوچان
2 30539 تربیت معلم آموزش علوم تجربی کاردانی نا پیوسته 206 واحد قوچان
3 41052 نرم افزار کامپیوتر کاردانی نا پیوسته 206 واحد قوچان
4 20571 کاردانی آموزش و پرورش ابتدایی کاردانی نا پیوسته 206 واحد قوچان

 


برای این مطلب امکان ارسال نظر وجود ندارد